Latest Movie :

Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน


เรื่องย่อ
Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเบลฟาสต์ เมื่อสมาชิกกลุ่ม IRA คนหนึ่งต้องแทรกตัวเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MI5 เพื่อปกป้องชีวิตลูกชายเขา...


Share this article :